• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

 


Project "Naar een (t)Huis voor de PGW" beoogt visie en een
advies te ontwikkelen over de toekomstige huisvesting van 
de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

We informeren u er graag over op deze pagina's van de website.

Het is zover: Het projectteam heeft het advies klaar en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Eerlijk gezegd was het nog een hele bevalling om zo ver te komen dat ieder projectteamlid zich in de tekst van het advies kon vinden. De Algemene Kerkenraad gaat zich nu over het advies buigen en heeft daarvoor ook het advies van het College van kerkrentmeesters nodig.

De eerste weken van 2021 zullen dus in het teken staan van het beraad over het advies. De verwachting is dat de Algemene kerkenraad en het College van kerkrentmeesters wel op een lijn komen, waarna de wijkkerkenraden zich erover buigen.

Nadat de Algemene Kerkenraad haar visie en financiële kaders voor de toekomt helder had, konden we daar als projectteam mee verder. Het resulteerde in een mondeling advies op hoofdlijnen, met een paar plaatjes, van het projectteam aan de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad was er blij mee!

Maar bij het verder invullen en concretiseren van het advies komen er toch nog weer vragen boven die om een antwoord vragen voordat het definitieve advies er ligt. In deze concretiseringsfase denkt een architect mee die de oplossingen meteen visualiseert. Heel handig, maar dan loop je toch weer tegen praktische vragen aan. Het blijkt allemaal niet zo eenvoudig, ook omdat budget niet onbeperkt is. Ondertussen schuiven de panelen. 

Het projectteam kon eigenlijk niet vooruit omdat:

  1. Eerst moesten financiële kaders helder zijn en die taak lag bij de Algemene Kerkenraad.
  2. Het besluit was genomen om eerst het samengaan van wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk af te ronden. Maar de daarvoor geplande gemeenteavond ging niet door.
  3. Bijeenkomen als projectteam was een aantal maanden niet aan de orde.
  4. Eigenlijk werd het hele bestuurlijke apparaat een aantal maanden lam gelegd.

De vorige keer schreven we al over het Coenecoop College: Er komt een grote aula in de nieuw te bouwen school! De scenario’s waarin het Coenecoop College is opgenomen blijven dus staan.

Op 14 februari staat het eerste overleg gepland met het ontwerpteam van het nieuwe Coenecoop College. Dan kunnen we onze wensen inbrengen en bespreken. Met name noem ik het ‘ontwerpteam’. Want als het technisch inpasbaar is, wil dat nog niet zeggen dat dit ook het nieuwe onderkomen gaat worden. Want er liggen ook nog heel andere vragen. Wie draait voor de kosten op en moeten die vooraf worden afgerekend of worden die in de huurprijs verrekend?

Graag nemen we u weer even mee in het proces. De vorige keren schreven we over scenario’s en de criteria op basis waarvan de scenario’s worden getoetst.

In die scenario’s zat nog wel een grote onzekere factor: het Coenecoop College. Het was eerst niet helder of de leidende onderwijsvisie zou uitmonden in een aantal kleine aula’s, per afdeling, of dat er één grote aula zou komen. Dat is nu wel helder: er komt een grote aula, met naar verwachting voldoende ruimte om een wijkgemeente onderdak te bieden. Vanuit de directie is de vraag naar het ontwerpteam gegaan om de PGW in het ontwerpproces te betrekken zodra het uitwerkingsproces in een bepaald stadium is. Op het moment van schrijven van dit bericht wachten we nog (actief) op een uitnodiging.

Graag nemen we u weer even mee in het proces. De vorige keer schreven we over de verschillende mogelijkheden om de wijkgemeenten van onderdak te voorzien, de scenario’s. Bijna twintig in getal, daaruit moeten we kiezen. Die keuze maken we op basis van criteria, de normen waaraan we de scenario’s toetsen. Elk scenario leggen we als het ware naast de meetlat van de criteria. Zodoende komen we tot een beoordeling.

We benoemden in eerste instantie de volgende criteria (in willekeurige volgorde):

Om u weer een inkijkje te geven in het proces treft u hieronder een overzicht aan van de scenario’s die we globaal onderzoeken.

In de symbolen ziet u de kerkgebouwen terug. In de kleine letters eronder welke wijkgemeente van betreffende gebouw gebruik maakt in een bepaald scenario. DT staat dan voor Doortocht, de wijkgemeente die te zijner tijd vermoedelijk zal ontstaan door het samengaan van de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk.

Na het zomerreces zijn we als projectteam weer begonnen met de volgende fase van het project: wensen en mogelijkheden met elkaar laten confronteren. Wat is wel te realiseren en wat niet?

Er zijn zo’n 20 verschillende scenario’s in beeld waarvan we weten dat er maar één kan overblijven aan het eind van de rit. Maar welke? Daar gaat nog wel een paar maanden over heen van afwegen, aanpassen zodat het beter aansluit, voor welk bedrag kan dat, wat houden we onder de streep over enzovoort.