• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Het was verheugend te zien dat ook deze tweede gemeenteavond in het kader van het project zo goed bezocht werd. We schatten in dat er circa 175 gemeenteleden aanwezig waren.
De voorzitter van de AK opende de vergadering met het lezen van Psalm 84: ‘Gelukkig wie wonen in Uw huis’ en ging voor in gebed.

Projectvoortgang
Als eerste kwam Jan Boer aan het woord. Hij keek terug naar het schema waarin aangegeven staat wat er op welk moment moet gebeuren. Het project ligt op schema want eind juni moesten de werkgroepen, op basis van wat er uit hun onderzoek onder de gemeenteleden is voortgekomen, aangeven wat de wensen en de eisen zijn om als kerk te kunnen functioneren.

Naast het onderzoek in de wijkgemeenten is (en wordt) er nog bij andere kerkgenootschappen geïnformeerd of er  belangstelling is mee te doen in het project.

De komende twee maanden ligt het project even stil. In september zal de draad weer worden opgepakt en zal er ook meer naar de financiële kant van het verhaal gekeken worden. Wat is haalbaar en betaalbaar. Met andere woorden: hoe ver reikt de
polsstok, zowel wat mensen als wat middelen betreft. Om daar alvast enig inzicht in te geven volgt een presentatie van de groei of krimp van de diverse wijkgemeenten en de daarbij behorende financiële consequenties.

De Rank
De Rank heeft het onderzoek onder de gemeenteleden gedaan door middel van een enquête. Van de gegeven antwoorden kwam heel duidelijk naar voren dat De Rank de voorkeur geeft aan een multifunctioneel gebouw, waarin ook ruimte is voor andere organisaties, die passen bij de identiteit van De Rank. Een gebouw met voldoende nevenruimten om alle zondagse activiteiten (catechese, crèche, kindernevendienst enzovoort) uit te kunnen voeren. De Rank neemt binnen de Protestantse Gemeente te Waddinxveen (PGW) een unieke plaats in. Samenwerking met de andere wijkgemeenten en tevens met andere kerkgenootschappen is belangrijk. Voorbeelden daarvan zijn onder andere Kerst=Feest en Expeditie Bethlehem.
De Rank groeit momenteel, heeft veel jeugd en jongeren, maar heeft daarnaast ook een steeds grotere groep ouderen. Pastorale zorg staat bovenaan, dat wordt mooi weergegeven met de uitspraak: eerst uren, dan muren. De Rank wil een gemeente zijn waar Christus centraal staat, die openstaat voor alle mensen om zich heen en waar iedereen welkom is. 

De Doortocht (IK/OK)
De opzet van het onderzoek van de gezamenlijke wijkwerkgroep van de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk is op een geheel andere wijze uitgevoerd. Allereerst werd een naam bedacht voor deze gezamenlijke werkgroep. ‘De Doortocht‘ refererend aan de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee. De Doortocht heeft als wijkwerkgroep de vragen uit de opdracht beantwoord en dit geheel aan de gemeenteleden voorgelegd. Daar zijn heel veel reacties op gekomen, die verwerkt zijn in
het definitieve document. De Doortocht droomt van één kerk, één gemeente. Een open kerk, een zichtbare gemeente waar iedereen welkom is die Christus wil volgen. Sociale aspecten, zichtbaar zijn voor de omgevingen en respect voor elkaars mening zijn ook belangrijke pijlers voor het gemeente zijn.

De Doortocht ziet de plek van een gefuseerde Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk gemeente binnen de PGW als een open gemeente met een maatschappelijke rol. Daarin wordt nauwe samenwerking met De Rank gezocht. Bij deze gemeente past een kerkgebouw met een groot liturgisch centrum, met een kerkklok en met de mogelijkheden voor flexibele inrichting. Ook als er kleinere groepen zijn moet er ‘gemeenschapsgevoel’ ontstaan. Uiteraard een multifunctioneel gebouw waarin iedereen mag participeren die de waarden en normen van de kerkgemeente in acht neemt. De presentatie van De Doortocht eindigde met de mooie uitspraak: "Stap uit de boot, durf over het water te lopen".

Huidige gebouwen
Alwin Kaashoek gaf hierna een overzicht van de kerkgebouwen. Per kerkgebouw geeft hij een overzicht van mogelijkheden en beperkingen. Ook de ruimte in het Coenecoop College werd belicht, al was het maar om te laten zien hoeveel verschillende ruimtes De Rank in gebruik heeft bij een zondagse viering. Een gebouw waar alle wijkgemeenten een plek kunnen vinden wordt nog een hele opgave. De eerste vraag vanuit de aanwezige leden was of nieuwbouw nu geen optie meer is. Dit is echter niet uitgesloten, alles is nog mogelijk en alles wordt serieus onderzocht. Ook werd opgemerkt dat je met een goed gebouw er niet bent. Het vrijwilligerstekort speelt ook een grote rol. Dit is een bekend probleem. Momenteel wordt er gelukkig nog veel vrijwilligerswerk in het onderhoud gedaan en dat is ook hard nodig. Een persoon merkt op dat het nu net lijkt of de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk op één hoop geveegd worden, maar het proces van samengaan is een ander traject, dat staat los van het gebouw. Uit de aanwezigen komt de tip om contact op te nemen met de burgerlijke gemeente. 

Kerkenraad
Op de vraag wat de ‘kerkenraad’ wil, kan nog geen antwoord worden gegeven. Het geheel moet nog in de wijkkerkenraden besproken worden, waarbij ze ook in gesprek zullen gaan met de wijkgemeenten, voordat er een definitief besluit genomen kan worden. De AK stuurt het hele proces aan. Waar staan we nu en hoe gaan we verder? Het kan nog alle kanten op en er moet nog veel werk verzet worden. Graag maakt de projectgroep gebruik van de wijkwerkgroepen als een klankbord. In februari 2020 staat de besluitvorming gepland. Wat financiën betreft zijn er gelukkig subsidiemogelijkheden waar we dankbaar gebruik van maken en waarvan ook al een deel is toegezegd. 

Afsluiting en meer informatie
Pieter Oudenaarden bedankt iedereen voor het aanwezig zijn en het zo lang geconcentreerd luisteren naar alle presentaties. Als slot van de bijeenkomst zongen we, onder begeleiding van Anton Lok, het avondlied "‘k Wil U o God mijn dank betalen".
Wilt u meer weten?

Natuurlijk is dit verslag geen volledige weergave van alle informatie en uitkomsten van het onderzoek van de wijkwerkgroepen. Hier vindt u alle presentaties en aanvullende documenten die op deze gemeenteavond zijn gedeeld. Eventueel kunt u dit ook opvragen bij de scriba van de Immanuëlkerk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en bij de scriba van de AK (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het wordt u dan toegezonden of thuisbezorgd.

Ida Molenaar, scriba