• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

 • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

 • Liturgisch centrum De Rank

De kerkenraad van de Hervormde Immanuëlkerkgemeente, de kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Waddinxveen en Confessionele gemeente De Rank zijn per 31 december 2009 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Waddinxveen (PGW). In 2020 zijn de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk samengegaan in de nieuwe wijkgemeente 't Spectrum. Sindsdien bestaat de Protestantse Gemeente Waddinxveen dus uit de 2 wijkgemeenten 't Spectrum en De Rank. In het volgende overzicht is aangegeven waarin met elkaar wordt samengewerkt.

De gemeenschappelijke kerkdiensten voor de drie wijkgemeenten Immanuëlkerk, Ontmoetingskerk en De Rank.

 • 1 x per jaar een gezamenlijke kerkdienst (“Kompasdienst”) in het voorjaar
 • de morgendienst op Hemelvaartsdag
 • de avondmaalsvieringen in Souburgh

De gemeenschappelijke kerkdiensten voor de wijkgemeenten lmmanuëlkerk en Ontmoetingskerk.

 • de vespervieringen in de Stille Week
 • de morgendiensten worden de ene week in de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk gehouden, uitgezonderd de gedachtenisdienst aan het eind van het kerkelijk jaar
 • de Oudejaarsavonddienst
 • jeugddiensten en gezinsdiensten

De oecumenische vieringen voor de wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk. Van deze vieringen is de uitvoering opgedragen aan het interkerkelijk overlegorgaan Samenspraak.

 • de vieringen in het kader van de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen
 • de adventsvespers
 • samenkomst om te herdenken op 4 mei

De volgende taken voor de drie wijkgemeenten Immanuëlkerk, Ontmoetingskerk en De Rank.

 • de missionaire opdracht van het gemeente
 • het kerkblad
 • de website
 • het overleg met andere geloofsgemeenschappen ter plaatse

Financieel en Diaconaal

Tevens is er een gezamenlijke financiële en diaconale samenwerking, onder verantwoordelijkheid van resp. het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Ten behoeve van uw giften (en aftrekbaarheid van de belasting) vindt u hier de betreffende ANBI-pagina's:

Klik hier voor het protocol voor de declaratie van onkosten, kosten van sprekers en de verantwoording van contant ontvangen geld - met daarbij het declaratieformulier wat hier voor gebruikt kan worden.