• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Op woensdag 26 mei vindt de tweede gemeentevergadering plaats over het gebouwenplan van de Protestantse Gemeente Waddinxveen (PGW) ‘naar een (t)Huis’ en het beleidsplan ‘Heilzaam Present’.

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leden van 't Spectrum de gelegenheid te geven bij deze vergadering in de Ontmoetingskerk aanwezig te zijn.
Daarvoor worden er twee bijeenkomsten gehouden, namelijk van 16.00 tot 17.30 uur en van 20.00 tot 21.30 uur. Het maximum aantal bezoekers per bijeenkomst is 60. Wijkgemeente De Rank heeft vergaderd op 25 mei.

Te bekijken via www.dashboard.dienstmeekijken.nl/pgpknwaddinxveen, te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154

Voorganger   : Ds. Gerard van Viegen
Orgel             : Bas koster
Klarinet         : Esther van Arkel
M.m.v.          : Zanggroep
Beamer        : Ad Fiere

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Moment van stilte
Aanvangslied 283, vers 1, 2 en 4
Stil gebed

Bemoediging en groet  (door voorganger gesproken )
Klein Gloria, lied 195
Inleiding op het thema van de dienst

Verootmoediging:     
Voorganger: Wij zijn geroepen, God, uw beeld te zijn.
                     Uw trouw en liefde zichtbaar te maken.  
                     We belijden U, dat we daarin tekortschieten.
Allen:            Ontferm U over ons
                     vergeef ons onze schuld
                     en geleid ons tot het eeuwig leven,
Voorganger: door Jezus Christus, onze Heer.
Allen:            Amen

DE TIEN WOORDEN
Voorganger: Uw woord houdt stand voor eeuwig, o Heer.
                   van geslacht tot geslacht duurt uw trouw,
                   want Gij spreekt tot ons:
                   ..............................
Allen:          Amen. Zo zal het zijn.
Voorganger: Uw woord houdt stand voor eeuwig, o
                     Heer, van geslacht tot geslacht duurt u trouw
Lied 313, vers 5

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
De kinderen in het midden
Lied: “Uw woord is een lamp voor mijn voet”

1e Schriftlezing: Daniël 3 vers 19 t/m 27
Lied 154a, vers 1 t/m 7 en 13
2e schriftlezing: Johannes 17 vers 14 t/m 26
Acclamatie lied 339a

Overdenking,         Stilte,              Meditatief moment
Lied 1009, vers 1, 2 en 3

DIENST VAN DE TOEWIJDING
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Gezongen antwoord lied 367e
Slotlied 976, vers 1, 2 en 3

Zending en zegen

Collecte: 1e  Ontmoetingsmiddag,            2e  Algemeen onderhoud
Bankrekening collectegelden: NL92RABO 037 37 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen ’t Spectrum.

Kerkdiensten

Zondag 23 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra, RTW, Pinksteren

Zondag 30 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 6 juni 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen

Zondag 13 juni 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 20 juni 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Heilig Avondmaal

Activiteiten