• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Wegbereider van een nieuwe tijd.

Het motto van de vespers, dit jaar. Wegbereider van een nieuwe tijd…
Reikhalzend zien we daar naar uit, geconfronteerd als we zijn met het donker van deze wereld.
Een nieuwe tijd, wie zou er niet naar verlangen?

Klik op info voor de liturgie 2e Advent vesper op 10 december 2023.
Aanvang 17.00 uur in de Remonstrantse kerk te Waddinxveen

namens Samenspraak.

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

2e Adventszondag, Doopdienst

Voorganger:     ds. Gerard Geitenbeek
Orgel:                Anton Lok
Lector:              Hilde Broer
Beamer:           Jan van Straalen
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Aansteken van de 2e Adventskaars
Versje, opgezegd door Fenna:
Twee kaarsen in het donker,
twee lichtjes in de nacht
vertellen van het wonder
Gods toekomst wordt verwacht
Stiltemoment
Aanvangslied 80: 1-2

Groet
V:     De Heer zij met u
G:     Ook met u zij de Heer
Bemoediging en drempelgebed
V:     Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:     die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:     …….., door Christus onze Heer.
G:     Amen

Inleiding op de dienst
Kyriëgebed
Kyriëlied 281: 1-2-3-4-5

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Aandacht voor de kinderen
Adventslied
Kinderen gaan naar Alles Kidz

1e Schriftlezing: Jesaja 40:1 t/m 11
Zingen 439: 1-2
Evangelielezing: Johannes 1:19-28
Lied 456b: 1-2

Overweging                          Meditatief moment

Samen met de dopeling Mirre en het doopwater komen de kinderen terug uit Alles Kidz, terwijl we zingen uit GOZ, nr. 79
Onderwijzing bij de doop
Zingen: Lied 340b
Presentatie van de Dopeling
We luisteren en kijken nu eerst naar een lied van Gerald Troost:
 Goud, wierook en mirre
Doopgebed
Bediening van de doop
Geloften door de ouders
Vraag aan de gemeente:
Ik wil u vragen om indien mogelijk te gaan staan en de volgende vraag te beantwoorden.
Gemeente, wilt u Mirre gastvrij ontvangen in uw midden,
haar tegemoet treden als kind van God,
en wilt u haar, naar uw vermogen, helpen haar doop te begrijpen en te beamen?
Antwoord gemeente: Ja, dat willen wij.
                                       Welkom, kind van God,
                                       welkom in de kerk van Christus,
                                       wereldwijd en in ons midden.
Lied 348: 6-7-8-9
Aanbieden doopkaars, doopschijfje
Aanbieden doopkaart en geschenken door ouderling van dienst en Alles Kidz

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte:   1. Kerst actie           2. Samenspraak
Slotlied: 157a: 1-2-3-4

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 10 dec 2023

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen

Zondag 17 dec 2023

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. W. Barendrecht, Maassluis
  • 15:30 Kinderkerstfeest, Hanneke Wijnstra en Weiny Verveer

Zaterdag 23 dec 2023

Ontmoetingskerk
  • 14:00 Kerst=Feest (kids)
  • 19:00 Kerst=Feest (1e dienst)