• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Welkom!
Wijkgemeente De Rank maakt deel uit van de Protestantse Gemeente in Waddinxveen en is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een kerkdienst en ook iedere zondagavond om 18.30 uur. Klik hier voor een overzicht van de komende kerkdiensten. Deze kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk (klik hier voor lokatie). In deze kerkdiensten luisteren we naar wat God ons zegt in de Bijbel en ontmoeten wij elkaar. Naast deze 'gewone' kerkdiensten zijn er ook regelmatig speciale diensten, zoals jeugddiensten, gespreksdiensten en zangdiensten. 

Op deze website is veel informatie te vinden over hoe wij zijn georganiseerd en welke activiteiten er (naast de kerkdiensten) worden georganiseerd in De Rank; voor jong en oud(er).
Voor actuele berichtgeving en evenementen kunt u ook onze Facebook-pagina raadplegen.

U bent van harte welkom en wij zien u graag in een kerkdienst of bij een activiteit. Heeft u vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: klik hier.

Lid worden?
U kunt lid worden van De Rank. Ook kennen wij zogenaamde 'gastleden' en inschrijvingen in het register van 'bijzondere verbondenheid'. Lees er hier meer over op pagina van de ledenadministratie.

Identiteit
De Rank is van oorsprong een confessionele gemeenschap. Het confessionele gedachtegoed wil zij dan ook uitdragen. De Rank probeert zich in het kerkelijk en theologisch leven te laten leiden door de Bijbel zoals de belijdenisgeschriften die begrijpen. Zij mogen daarmee echter het unieke gezag van de Bijbel niet verduisteren of in de marge drukken. “De belijdenisgeschriften zijn een helpende hand, een staf om te gaan en geen stok om te slaan”, aldus de theoloog dr. Noordmans.

De Rank vindt het van groot belang te belijden dat God zich geopenbaard heeft als de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn naam is al vanaf onze doop op ons leven gelegd. We zijn daarom ons leven lang in goed gezelschap: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat wil zeggen: alle drie - Vader, Zoon en Heilige Geest - doen in even grote mate mee, in schepping verlossing en vernieuwing.

Missie
Hoewel er veel verandert, ook in De Rank, veranderen de confessionele uitgangspunten niet. “We willen blijven vasthouden aan de hoofdzaken: trouw aan de Christus der Schriften, trouw aan Zijn kerk, trouw aan de belijdenis van onze vaderen. Maar we hechten er ook aan elkaar de ruimte te geven” (uit: Jaarboekje Confessionele Vereniging).
Vanuit deze gedachte heeft De Rank enige jaren geleden voor zichzelf een missie geformuleerd. Zij wil een pluriforme, zorgdragende gemeente zijn met een missionair karakter. Onze gemeente wil een herberg zijn. Een wijkgemeente die ruimte geeft aan verschillend denkende mensen, die zorg dragen voor elkaar. Een open gemeente, waar de grenzen bepaald worden door het verzoenende werk van Jezus Christus. Hij dient centraal te staan. Deze missie komt ook tot uitdrukking in ons logo. Lees hier meer over het logo en mogelijkheden om het te gebruiken in uw communicatie.
In 2011 is deze missie "pakkender" en aansprekender geformuleerd en gevisualiseerd ingedachte de rank:

Voor de gemeentezondag op 6 mei 2012 is ook een speciaal lied over deze missie van De Rank gecomponeerd en geschreven door Margreet en Menno Zandbergen. Klik hier voor het lied van de missie: [PDF] / [MP3]

Uitgangspunten
Hieraan ontleent De Rank ook haar uitgangspunten voor prediking, catechese en al het andere kerkelijke werk. De bijbel en de belijdenisgeschriften worden in de actualiteit van het moderne leven belicht. Ook in de dagelijkse praktijk van de kerkelijke gemeente, in vieringen, in ontmoetingen, in kringen en bij alle andere activiteiten probeert zij deze uitgangspunten tot hun recht te laten komen, om zo invulling te geven aan haar geloof in Jezus Christus.
Een open gemeente wil De Rank zijn, ook naar buiten toe, in het verlangen om samen met anderen wegen te zoeken om Christus en zijn toekomst bekend te maken.

Ontstaan uit de Confessionele Vereniging
De plaatselijke afdeling van deze vereniging is opgericht op 7 september 1994 met als doel de confessionelen binnen Waddinxveen te verenigen. Vanaf 1988 hadden verontruste gemeenteleden uit de Gereformeerde Bond gesprekken gevoerd met de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Kerk. De aanleiding daarvoor was dat een groeiend aantal hervormden zich niet meer thuis voelde bij de gereformeerde bondssignatuur. Uiteindelijk bleek de confessionelen geen andere weg dan de oprichting van de stichting De Rank, vanuit de Confessionele Vereniging. Deze stichting begon met Pasen 1997 met het houden van eigen diensten.

Wijkgemeente van bijzondere aard
In datzelfde jaar kwam vanuit de Immanuëlkerk het voorstel om te onderzoeken of er een zelfstandige wijkgemeente gevormd kon worden onder verantwoordelijkheid van de Immanuëlkerk. Dit voorstel resulteerde in 1998 tot het instellen van een kerkenraadscommissie ten behoeve van De Rank. Deze kerkenraadscommissie was onderdeel van de kerkenraad van de Immanuëlkerk.

Het beleid voor de toekomst was er op gericht, dat er een kerkelijke gemeenschap in Waddinxveen zou ontstaan, waarin plaats zou zijn voor een Immanuëlkerkgemeente, een Gereformeerde kerk en een wijkgemeente De Rank, die nu de huidige Protestantse Gemeente (binnen de PKN) te Waddinxveen vormen. In die context heeft De Rank de ruimte gekregen om zich te ontplooien tot wat ze nu is: een wijkgemeente van bijzondere aard.

In 2022 bestond De Rank 25 jaar!
De Rank is met Pasen 1997 begonnen met het houden van eigen diensten. In 2022 bestond De Rank dus 25 jaar! Reden voor dankbaarheid dat in die 25 jaar een levende gemeente van Christus is ontstaan. Dankbaar zijn we ook dat in 2017 de fam. Van der Maas vanuit onze gemeente kon worden uitgezonden naar Albanië om daar de Christelijke kerk te helpen opbouwen. Uiteraard lieten we dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. Lees er hier meer over.

Predikant
Predikant van De Rank is ds. J. (Harald) Overeem.
Ds. Harald Overeem is op 13 oktober 2019 aan wijkgemeente De Rank verbonden.
Hiervoor was hij 9 jaar predikant in de Protestantse Gemeente Boskoop en daarvoor was hij jarenlang als docent en mentor verbonden aan bijbelschool de Wittenberg in Zeist. 

Van zijn hand verschenen de volgende publicaties:

Klik hier voor zijn contactgegevens

Eerdere predikanten

  • Ds. M.A. Bos (sep 2002 - jul 2006)
  • Ds. M.J. Zandbergen (jul 2008 - sep 2018) - meer informatie
  • in de vacaturetijd sep 2018-okt-2019 is Bram Wassenaar als pastoraal werker in De Rank werkzaam geweest

Kerkdiensten
De kerkdiensten zijn elke zondag om 10.00 uur en 18.30 uur en worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Het adres is Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen (klik voor route).

Veilge gemeente en Vertrouwenscommissie
Het werk in onze gemeente wordt door veel mensen met grote inzet gedaan. Op allerlei manieren zetten ze hun talenten in en zijn ze op anderen betrokken.
Maar het blijft mensenwerk en bedoeld of onbedoeld kunnen er ook dingen misgaan. We kunnen de grenzen van de ander overschrijden, iemand onnodig kwetsen of onverantwoordelijk te werk gaan. Daarom is het goed om daar ook in onze gemeente bedacht op te zijn.
Hiertoe is daarover nagedacht in het kader van 'veilige gemeente' en is er een aantal mensen gevraagd open te staan voor jouw en uw verhaal. Dat kan over van alles gaan en geschiedt in alle vertrouwelijkheid. Lees er hier meer over.


De Rank app
De Rank heeft sinds maart 2021 een eigen app; klik hier voor meer informatie.

DOWNLOADS 

[ Inschrijfformulier als (gast)lid van of verbonden bij Wijkgemeente De Rank ]
[ Gemeentegids De Rank ] 
[ Plaatselijke regeling wijkgemeente De Rank ] versie 8 april 2013
[ Informatiebrochure over het werk in de kerk voor o.a. ambtsdragers ] maart 2019

 

Klik hier voor een foto impressie van De Rank (tot 2 juli 2023 nog in het Coenecoop College)