• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

In het seizoen 23-24 bieden we met enkele Waddinxveense collega’s weer een aantal Leerhuis avonden aan.
In het vorig seizoen kwamen vier geboden aan de orde; dit seizoen zijn dat er vijf.

Kenmerkend aan de wijze waarop we deze geboden met elkaar bespreken is het zoeken naar relevantie en actualiteit. Wat heeft het gebod dat eens klonk in de context van het oude Israël ons vandaag te zeggen?

Het is een mooi gegeven dat we deze avonden vanuit de verschillende kerken organiseren. We vinden veel dat ons aan elkaar bindt, namelijk te zoeken vanuit de Bijbelse woorden hoe we als gelovigen ons leven vorm kunnen geven. Een gezamenlijke bezinning en bemoediging is hierin waardevol.

De plaats van samenkomst is kerkgebouw De Morgenster, Sterrenlaan 1.
De zaal is vanaf 19.45 uur open en om 20.00 zal de avond geopend worden met een welkom en een gebed.
Daarna zal een van de Waddinxveense voorgangers een lezing verzorgen en na een korte pauze vindt er gesprek en uitwisseling plaats.

Avond 1 [woensdag 25 okt] Een goddelijk ritme?
Over het 4e gebod ds. Lucas van der Veen
De meeste mensen zijn het er wel over eens dat het goed is om rust in het leven in te bouwen. Van een goddelijk gebod om dat op zondag te doen willen ze meestal niet weten. Recent speelde de bekende discussie rond verplichte winkelsluiting weer op in de
Hoeksche Waard. Ook niet-christenen als psychiater Dirk de Wachter bepleiten zondagsrust. Hij doet dat m.h.o. op onze mentale gezondheid. Binnen de christelijke gemeenschap is er verschil van mening over de zaterdag of de zondag als rustdag. Over elke zevendaagse week een dag rust is men het wel eens. De vraag is: hoe vullen we die door God apart gezette dag in? Hoe belangrijk is het om deel te nemen aan een gezamenlijke eredienst? Is het meer dan een goede gewoonte?

Avond 2 [woensdag 13 dec] Eerbied voor het leven, door de dood omgeven
Over het 6e gebod ds Egbert Brink
Hoe veilig is het leven met de dood omgeven? Dat geldt aan het begin van een mensenleven: het ongeboren leven. Hoe veilig het leven is in de moederschoot. Het geldt evenzeer het levenseinde, als het gaat om levensbeëindiging. Waar liggen de grenzen tussen palliatieve zorg en actieve euthanasie? Hoe veilig is het leven, wanneer er sprake is van ondraaglijk lichamelijk en psychisch lijden? Wat kan gedaan worden aan preventie als het gaat om suïcidaliteit. Eerbied voor het leven heeft ook alles te maken met het creëren van een gezond leefklimaat.

Avond 3 [woensdag 17 jan] Tot de dood ons scheidt?
Over het 7e gebod ds Martin Zeeman
Trouw lijkt in onze tijd onderhevig te zijn aan inflatie. Dat merken verenigingen, maatschappelijke organisaties, goede doelen, politieke partijen – en ook trouw-zijn aan de eigen kerk of gemeente is niet meer vanzelfsprekend. Misschien wel de hoogste vorm van trouw, die in het huwelijk, staat eveneens onder druk. Is monogamie nog wel houdbaar in de huidige samenleving? Zou er in de kerk niet meer ruimte en begrip moeten zijn voor zogenaamde ‘open’ of polyamoreuze relaties? Moeten we nog met onze jongeren in gesprek over trouwen of samenwonen en seks voor het huwelijk, of hoeven we hen niets meer uit te leggen? En hoe ver gaat ‘trouw tot de dood ons scheidt’?

Avond 4 [woensdag 28 feb] Het grote graaien
Over het 8e gebod ds Willem Maarten Dekker
Het achtste gebod luidt ‘Gij zult niet stelen’. Dit gebod gaat niet alleen over het letterlijk stelen van spullen van anderen of uit een winkel. Dat stelen gebeurt vaak door armen. “De arme mág een brood stelen”, zei bisschop Muskens al terecht. De arme heeft ook recht op een menswaardig bestaan. Het achtste gebod is dus veeleer een protest tegen de kloof tussen arm en rijk en tegen het grote graaien dat door de rijken en rijke landen plaatsvindt, waar de armen en ook planten en dieren de dupe van zijn. Het achtste gebod is een vuist tegen het ‘nooit genoeg’ dat onze moderne wereld doortrekt en dat ook onze christenharten in bezit neemt. Hoe kunnen we het graaien afleren?

Avond 5 [woensdag 10 apr] De leugen regeert …
Over het 9e gebod ds Harald Overeem
Het zijn gevleugelde woorden die de toenmalige koningin Beatrix ooit sprak, geërgerd als zij was over wat de pers allemaal over haar en haar familie opschreef. Deze woorden haken aan bij het negende gebod: Leg over een ander geen vals getuigenis af. De directe context van dit gebod is de Joodse rechtspraak, maar al in het geheel van de Bijbel wordt het al breder toegepast. Leugen en bedrog, laster en roddel, belediging en snelle oordelen komen in tal van Bijbelverhalen voorbij. Wat zegt dit gebod over onze tijd? Over fake news, cancelcultuur en politiek correcte taal? En ook, dit
negende gebod positief geformuleerd, hoe spreken we betrouwbaar en waarachtig?

 

Van harte uitgenodigd voor deze avonden!