• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

2e Adventszondag, Doopdienst

Voorganger:     ds. Gerard Geitenbeek
Orgel:                Anton Lok
Lector:              Hilde Broer
Beamer:           Jan van Straalen
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Aansteken van de 2e Adventskaars
Versje, opgezegd door Fenna:
Twee kaarsen in het donker,
twee lichtjes in de nacht
vertellen van het wonder
Gods toekomst wordt verwacht
Stiltemoment
Aanvangslied 80: 1-2

Groet
V:     De Heer zij met u
G:     Ook met u zij de Heer
Bemoediging en drempelgebed
V:     Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:     die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:     …….., door Christus onze Heer.
G:     Amen

Inleiding op de dienst
Kyriëgebed
Kyriëlied 281: 1-2-3-4-5

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Aandacht voor de kinderen
Adventslied
Kinderen gaan naar Alles Kidz

1e Schriftlezing: Jesaja 40:1 t/m 11
Zingen 439: 1-2
Evangelielezing: Johannes 1:19-28
Lied 456b: 1-2

Overweging                          Meditatief moment

Samen met de dopeling Mirre en het doopwater komen de kinderen terug uit Alles Kidz, terwijl we zingen uit GOZ, nr. 79
Onderwijzing bij de doop
Zingen: Lied 340b
Presentatie van de Dopeling
We luisteren en kijken nu eerst naar een lied van Gerald Troost:
 Goud, wierook en mirre
Doopgebed
Bediening van de doop
Geloften door de ouders
Vraag aan de gemeente:
Ik wil u vragen om indien mogelijk te gaan staan en de volgende vraag te beantwoorden.
Gemeente, wilt u Mirre gastvrij ontvangen in uw midden,
haar tegemoet treden als kind van God,
en wilt u haar, naar uw vermogen, helpen haar doop te begrijpen en te beamen?
Antwoord gemeente: Ja, dat willen wij.
                                       Welkom, kind van God,
                                       welkom in de kerk van Christus,
                                       wereldwijd en in ons midden.
Lied 348: 6-7-8-9
Aanbieden doopkaars, doopschijfje
Aanbieden doopkaart en geschenken door ouderling van dienst en Alles Kidz

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte:   1. Kerst actie           2. Samenspraak
Slotlied: 157a: 1-2-3-4

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 3 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 pastor M. Sonneveld, ZWO-dienst

Zondag 10 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 17 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 dhr. H. Asscheman, Kerk & Schooldienst

Zondag 24 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers

Maandag 25 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 19:00 Marian van der Zwan, Bastienne Prins en Cor Bouman, Avondgeb...