• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken via www.dashboard.dienstmeekijken.nl/pgpknwaddinxveen, te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154

Voorganger   : Ds. Tinus Gaastra
Orgel              : Anton Lok
En met medewerking van vele anderen

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen op tafel

Moment van stilte

Aanvangslied 1, vers 1 en 2

Groet
V:      De Heer zij met u
G:      ook met u zij de Heer

Bemoediging en drempelgebed
V:      Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:      die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:      ......., door Christus onze Heer.
G:      Amen.     

Inleiding op het thema van de dienst

Kyriëgebed

Glorialied 150, vers 1 en 2

 

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest

1e Schriftlezing: Jesaja 56, vers 1 t/m 8

Lied 388, vers 1, 2, 4 en 5

2e schriftlezing: Efeziërs 2, vers 19 t/m 22

Lied 939, vers 1 en 3

Overdenking,         Stilte,               Meditatief moment

Lied 993, vers 1 t/m 4

 

DIENST VAN DE TOEWIJDING

Mededeling van overlijden

Lied 961

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied 975- vers 1, 2 en 3

Zending en zegen

 

Collecte:
1e vakantiebank
2e toerusting ambtsdragers


Bankrekening collectegelden
NL92RABO 037 37 31 736 t.n.v. Cvk Protestantse Gemeente te Waddinxveen ”t Spectrum”

 

Kerkdiensten

Zondag 8 aug 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra

Zondag 15 aug 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra, RTW
Immanuëlkerk
  • 16:30 pastor M. Lems-Groeneweg. Vesper

Zondag 22 aug 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 pastor M. Lems-Groeneweg

Zondag 29 aug 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen

Activiteiten