• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Artikelindex

De wijkgemeente Ontmoetingskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Waddinxveen, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland. We stemmen in met de roeping van kerk en gemeente, zoals verwoord in de kerkorde van die kerk. We willen vanuit de protestantse traditie en in alle veelkleurigheid daarvan, het Woord van God horen en verkondigen. In vieren, spreken, dienen en getuigen willen we Jezus Christus als Heer en Verlosser voor de wereld belijden en oproepen tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat. Wij doen dat in verbondenheid met andere geloofsgemeenschappen en in betrokkenheid op de noden en behoeften van de wereld.

In drie kernwoorden samengevat wil de Protestantse Gemeente Waddinxveen het volgende zijn:

belijdend, zichtbaar en eensgezind.

 

De protestantse Gemeente Waddinxveen is per 1 januari 2010 ontstaan uit de hervormde Immanuëlkerk, de gereformeerde Ontmoetingskerk en De Rank en vormt drie wijkgemeenten. De wijkgemeente Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk werken op velerlei terreinen nauw samen en hebben gezamenlijke erediensten.

WIJKGEMEENTE ‘Ontmoetingskerk’

Predikant Ontmoetingskerk:
Ds. H.G. (Gerard) van Viegen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gezamenlijke predikant
Ontmoetingskerk en Immanuëlkerk:
Ds. A.(Anne) ter Schuur-v.d. Plicht,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Scriba e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau regelt de administratieve zaken van de wijkgemeente, zoals in- en uitschrijving van nieuwe gemeenteleden.
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor informatie over deze gemeentegids, kunt u contact opnemen met de scriba. Overige contactgegevens vindt u in het deel ‘Organisatie’

Identiteit

De wijkgemeente Ontmoetingskerk maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen. De wijkgemeente kent een pluriforme samenstelling vanuit de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt. Dit wil onder andere zeggen dat de interpretatie van de bijbelse boodschap niet als eenduidig wordt beschouwd. In ons schrijven, spreken, luisteren, zingen en bidden, hanteren wij dit als uitgangspunt. Deze veelvormigheid ervaren we eerder als boeiend en verrijkend, dan dat we het als een belemmering ervaren.

Voor onze vieringen putten we niet uitsluitend uit de rijke traditie van de kerk, maar ook uit huidige nieuwe theologische inzichten en zo mogelijk uit wetenschappelijke beschikbare bronnen van nu.

We maken indien mogelijk en gewenst, gebruik van het brede spectrum van kunstzinnige uitingen in de vorm van verbeelding en muziek. We zoeken hierin naar vormen waarin een ieder van jong tot oud zich aangesproken voelt en doen dit op zo een wijze dat er zorgvuldigheid uit spreekt. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor rituelen, stilte, symboliek en sacramenten.

Als kerkelijke gemeente in deze wereld willen we als uitgangspunt de bijbelse kernbegrippen als dienstbaarheid, gerechtigheid en barmhartigheid uitdragen. Ook als het gaat over de zorg voor onze aarde en het milieu – ons rentmeesterschap -, achten we deze begrippen van belang.

Missie

De missie van de wijkgemeente Ontmoetingskerk is dat wij een open zorgzame en krachtige geloofsgemeenschap willen zijn. Het is een Bijbelse opdracht om als gemeente om te zien naar elkaar en voor elkaar zorg te dragen. Naast de zorg in eigen pastoraat dient deze zorg zich ook uit te strekken naar hen die niet tot de eigen kring behoren, dichtbij en veraf. De wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen samen met anderen en in het licht van de woorden van God de zin van het leven kunnen ontdekken.

Visie

Als geloofsgemeenschap staan we midden in de samenleving en willen we een gastvrije, open en betrokken gemeente zijn voor tijdgenoten, andersgelovigen en niet-gelovigen van alle leeftijden.

In onze gezamenlijke bijeenkomsten zijn wij ons bewust dat de ontmoeting met God een verrassende is en ons leven kan verrijken.